Privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru concesionare a suprafeței de 144 mp teren de sub nr.cadastral 53635 înscris în coala C.F nr.53635 Bratca, aflat în proprietatea privată a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Mai multe informații

Pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții în comuna Bratca” Reparații curente scări Cămin Cultural Damiș”, înscris la poziția nr.2 în anexa la HCL nr.108/09.08.2018 pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor, a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale pentru obiectivele de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2018, în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.

Mai multe informații