Pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții în comuna Bratca” Reparații curente scări Cămin Cultural Damiș”, înscris la poziția nr.2 în anexa la HCL nr.108/09.08.2018 pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor, a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale pentru obiectivele de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2018, în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.