Privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru concesionare a suprafeței de 507 mp teren de sub nr.cadastral 54482 înscris în coala C.F nr.54482 Bratca, aflat în proprietatea publică a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Mai multe informații

Pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții în comuna Bratca” Refacere zid de sprijin pe Valea Corbanilor, localitatea Beznea, comuna Bratca, județul Bihor”, înscris la poziția nr.1 în anexa la HCL nr.125/25.09.2018 pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor, a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale pentru obiectivele de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2018, în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.

Mai multe informații