Pentru modificarea și completarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investițiilei, a notei de fundamentare privind aprobarea investiței, a indicatorilor tehnico-economici din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții în comuna Bratca”Lucrări de reparație trotuare și rigole în comuna Bratca, județul Bihor, ampriza DJ 764D” înscris la poziția nr.1 în anexa la HCL nr.18/16.02.2018 pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor și a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale și a caietelor de sarcini,în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.

Mai multe informații

Privind acordul pentru compensarea, din punct de vedere al suprafeței și valorii, a unui teren aflat în fond forestier proprietate a Asociației de pădurit și pășunat ”Poiana”Bratca, cu o suprafață de teren proprietate a Comunei Bratca, limitrof fondului forestier național, necesar pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Bratca și Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

11.HCL acord compensare teren Asociatia Bratca ptr.proiect apa – iunie 2018

Mai multe informații

Privind modificarea suprafeței loturilor nr.12.1 și 12.2 din art.3 la HCL nr.92/22.11.2012 pentru modificarea şi completarea art.3 din HCL nr.39/23.08.2012 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea vînzării a 14 loturi în suprafaţă totală de 8115 mp teren din imobilele de sub nr.top.1/1, 2, 3, 600 înscrise în coala C.F nr.180 Damiş, aflate în domeniul privat al comunei Bratca, loturi folosite de gospodăriile cetăţenilor din satul Damiş, comuna Bratca.

10.HCL licitatie vinzare teren Damis modificare art.3 – iunie 2018

Mai multe informații

Privind aprobarea încheierii unui contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare între UAT Comuna Bratca şi S.C Apă-Canal Șuncuiuș S.R.L pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă a unor gospodării de pe raza comunei Bratca, situate în zone neacoperite de rețeaua publică de alimentare cu apă a Comunei Bratca.

9.HCL incheiere contract furnizare apa Suncuius – iunie 2018

Mai multe informații