NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO

Primăria deține sistem de supraveghere prin mijloace video în vederea controlului de securitate și pază, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Zone supravegheate video

Sistemul de supraveghere prin mijloace video se află la sediul Primăriei, amplasarea camerelor fiind atent revizuită pentru a asigura limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit.

Se supraveghează video zonele de acces și spațiile destinate publicului, împrejurimile clădirii pentru a proteja spațiile exterioare, zonele cu acces restricționat. !!!

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum birourile, toaletele și alte locații similare.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video

Scopul supravegherii video

Primăria utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate și control acces. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unității, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor – angajați ai instituției și vizitatori, precum și a proprietăților și informațiilor deținute. Supravegherea video stradala este utilizată exclusive în scopul de securitate a bunurilor proprietatea primăriei sau persoanelor fizice, precum și pentru asigurarea siguranței persoanelor.

Categorii speciale de date

Sistemul de supraveghere video al Primăriei nu are ca scop captarea (spre exemplu, prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri), care dezvăluie categorii speciale de date.

Instalarea, administrarea și exploatarea sistemului

În vederea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, este interzisă prelucrarea de imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea. Echipamentele sunt astfel amplasate încât să se afle sub supraveghere doar acele spații care necesită o protecție suplimentară. Utilizatorii sistemului video sunt instruiți să nu monitorizeze astfel de zone.

Accesul la imaginile captate prin intermediul sistemului de supraveghere video este strict limitat la angajații autorizați, conducerea Primăriei, administratorul de sistem, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, reprezentantul firmei care asigură mentenanța sistemului.

Accesul la datele personale și dezvăluirea acestora

Drepturi de acces

Primăria impune limite în privința persoanelor care au dreptul:

  • să vizioneze materialul filmat în timp real (numai personalul cu atribuții de supraveghere);
  • să vizioneze materialul înregistrat: vizionarea imaginilor înregistrate se face numai în cazurile expres prevăzute de lege și în situația apariției incidentelor de securitate, de către persoanele special desemnate;
  • să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat.

Măsuri de păstrare a confidențialității

Toți membrii personalului cu drepturi de acces și atribuții în operarea sistemului de supraveghere video beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor și semnează un acord de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Orice activitate de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind, pe de o parte, necesitatea comunicării și, pe de altă parte, compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat și responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

Orice încălcare a securității în ceea ce privește camerele video este adusă la cunoștința responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal și este înregistrată în registrul de evidență a incidentelor de securitate a datelor cu caracter personal.

Durata de stocare

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, după care se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Drepturile persoanei vizate

Primăria garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform GDPR.

Informarea persoanelor vizate

Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, dar și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor personale.

Consimțământul persoanei vizate

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, Primăria solicită consimțământul persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor GDPR.

Exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc, deținute de Primărie, dreptul de a solicita intervenția asupra acestora (ștergere, actualizare, rectificare, anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii.

Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal, ca urmare a utilizării camerelor video, ar trebui să fie adresată Primăriei, iar o copie a acesteia trebuie trimisă responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție a persoanei vizate se dă în termen de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia în condițiile prevăzute de GDPR.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

Pentru întrebări sau nelămuriri în legătură cu sistemul de supraveghere video vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei: la nr. de telefon 0259/315650 sau la e-mail-ul dpobratca@yahoo.com