ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

                                                                                            AUTORITĂŢII

 

 • Constituția României ;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 393/2004 – privind statutul alesilor locali;
 • OG 53/2002 – privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale;
 • Legea 115/2015 – pentru alegerea autoritătilor administrației publice locale;
 • Legea 161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
 • Legea 52/2003 (republicata) – privind transparența decizională în administratia publică;
 • Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • HG 478/2016 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002;
 • HG 123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • OG 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Legea 233/2002 – pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Legea 188/1999 (republicată) – privind Statutul functionarilor publici;
 • Legea 7/2004 (republicată) – privind Codul de conduită al functionarilor publici;
 • Legea 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;
 • Legea 554/2004 – privind contenciosul administrativ;
 • Legea 227/2015 – privind Codul fiscal;
 • Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscal;.
 • Legea 82/1991 (republicata) – a contabilitatii;
 • Legea 273/2006 – privind finantele publice locale;
 • OUG 64/2007 – privind datoria publica;
 • Legea 350/2005 – privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
 • Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica;
 • Legea 50/1991 (republicata) – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul 839/2009 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;
 • Legea 350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismu;.
 • Ordinul 233/2016 (republicat) – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentatiilor de urbanism;
 • HG 525/1996 (republicată) – pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • HG 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii și instalatii aferente acestora;
 • HG 444/2014 – pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994;
 • Legea 18/1991 (republicata) – fondul funciar ;
 • Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (republicată);
 • OG 43/1997 (republicata) – privind regimul drumurilor;
 • Legea 198/2015 – privind aprobarea OG 7/2010 pentru modificarea si completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor;
 • Legea 177/2015 – pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea 51/2006 (republicata) – a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • Legea 98/2016 – privind achizitiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Ordinul 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaților;
 • Legea nr. 21/1991, republicata a cetateniei române;
 • Legea nr.119/1996, cu modificarile ulterioare cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr.677/2001, cu modificarile ulterioare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • G. nr.41/2003, cu modificarile ulterioare privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată);
 • Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind executării lucrărilor de construcţii;
 • Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității (republicată);
 • Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 pentru organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;