Pentru modificarea și completarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investițiilei, a notei de fundamentare privind aprobarea investiței, a indicatorilor tehnico-economici din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții în comuna Bratca”Lucrări de reparație trotuare și rigole în comuna Bratca, județul Bihor, ampriza DJ 764D” înscris la poziția nr.1 în anexa la HCL nr.18/16.02.2018 pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor și a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale și a caietelor de sarcini,în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.