Analiza SWOT


Comuna Bratca
Puncte Tari:
 • Existența unui potenţial de dezvoltare economică bun:

• Existența resurselor naturale

• Existența unui potential turistic 

• Existența unui fond forestier bun

• Existența produselor animaliere ecologice

• administraţia locală receptivă, activă, cu iniţiativă, disponibilă pentru orice efort privind

dezvoltarea comunităţii

• ponderea preponderentă a populaţiei

tinere în cadrul populaţiei active

Puncte Slabe:
 • accesibilitate slaba a zonei, datorită stării precare a drumurilor
 • lipsa reţea apa potabilă
 • lipsa reţea canalizare menajeră
 • lipsa reţea agent termic
 • lipsa management al deşeurilor
 • clădirile publice, necesita reparaţii capitale
 • izolare datorită amplasării în zona premontană
 • buget local redus
 • absența mediului de afaceri
 • şomaj ridicat
 • pregătire profesionala a populaţiei active nepotrivită cu cerinţa de pe piaţa muncii.
Oportunităţi
 • fructificarea potenţialului turistic
 • fructificarea potenţialului agricol
 • fructificarea potenţialului uman
 • fructificarea resurselor naturale
 • fructificarea fondului forestier
 • existența programelor de finanţare Guvernamentală
 • existența programelor de finanţare de la UE
Ameninţări
 • Degradarea stării economice
 • Degradarea stării sociale
 • Depopularea
 • Imaginea unei comunităţi izolate
 • Lipsa unei strategii de dezvoltare

 

Infrastructură - comunicaţii, dotări edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice, mediu
Puncte tari
CĂI DE COMUNICARE:

 • drum național DN1 - E60
 • drumuri județene 764D și 108I
 • cale ferată

 

UTILITĂȚI:
 • existența unei reţele extinse de Energie elecrică
 • existența unei reţele de telefonie fixă
 • existența reţelei de telefonie mobilă
 • existența serviciilor de internet

 

ADMINISTRAȚIE LOCALĂ:
 • experienţa administraţiei locale în domeniul implementării proiectelor de infrastructură
 • proiecte de infrastructură în derulare
Puncte slabe
 • lipsa unui compartiment specializat privind gestionarea proiectelor, întocmirea documentaţiilor de finanţare, etc;
 • Reteaua de apă potabilă total insufucientă
 • lipsa canalizării și stației de epurare (actuală)
 • stație fiind subdimensionată și neterminată
 • peste 100 km de drumuri ce necesită reabilitare
 • 8 poduri și zeci de podețe ce necesită reabilitare
 • pârâurile Valea Boiului şi Valea Brătcuţei sunt neregularizate
 • lipsa unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor
 • rețele electrice subdimensionate și insuficiente
Oportunităţi
 • existența programelor de finanţare Guvernamentală
 • existența programelor de finanţare de la UE
 • studii de fezabilitate existente
 • reabilitarea drumului judeţean 764D și 108i - prin CJ Bihor
 • reabilitare şcoli prin programul de finanţare guvernamentală
 • finanțare pentru Infrastructura de apă și apă uzată, prin Mimisterul Mediului
 • căminul cultural din localitatea Beznea, selectat în programul de construire de așezăminte culturale
Ameninţări
 • lipsa fondurilor de cofinanțare
 • deteriorarea stării drumurilor
 • migrația populaţiei
 • pericol de inundaţii
 • alunecări de teren 
 • lipsa investitorilor
 • deteriorarea calității mediului

 

Mediul de afaceri
Puncte tari
 • facilitaţi pentru investitori conform H.C.L
 • suprafeţe agricole mari
 • suprafeţe intinse, de pădure
 • existența unui dispensar veterinar
 • existența de zone cu potenţial turistic: Brătcuța, V. Boiului, etc;
 • existența de obiective cu valoare istorică și arhitecturală
 • existența resurselor minerale
 • existența forţei de muncă calificată
 • mediu
 • zonă nepoluată
 • existență micii industrii alimentare: brutării și fabrică de lapte
 • magazine alimentare-nealimentare
 • zona turistică P Craiului
 • existența programelor de dezvoltare
Puncte slabe
 • lipsa investitorilor
 • distanța mare față de oraş
 • lipsa unor drumuri modernizate
 • lipsa unor ferme de animale
 • lipsa unui spirit antreprenorial activ al localnicilor 
 • birocraţie excesivă privind accesarea unor programe și fonduri de finanţare
 • resurse financiare limitate a membrilor comunităţii
 • absența unui management al informaţiei în procesul diseminării către cetăţeni
 • lipsa unei farmacii veterinare
 • lipsa unor surse de energie alternativă ecologice
Oportunităţi
 • introducerea comunei în circuitul turistic
 • dezvoltarea agriculturii și zootehniei ecologice
 • valorificarea potenţialului hidrografic
 • posibilitatea construirii de pensiuni
 • valorificarea potenţialului de vânătoare
 • valorificarea potenţialului natural de plante medicinale și a fructelor de pădure
 • valorificarea resurselor minerale 
 • energie verde
Ameninţări
 • scăderea nivelului de trai
 • scăderea numărului de locuri de muncă
 • pierderea meşteşugurilor tradiţionale

 

Servicii sociale, educaţie, sport, sănătate, timp liber
Puncte tari
 • acordarea de ajutor social
 • asistenţa medicală gratuită
 • existența unui referent social
 • existența cabinetelor medicale și a farmaciilor
 • existența a trei microbuze şcolare
 • existenta unei echipe de fotbal
 • resurse umane
 • existența invăţământului cl. 0-12 gimnaziale și existența a 12 unități de învățământ
 • existența a cinci cămine culturale și a două biblioteci
Puncte slabe
 • dotări insuficiente cu logistică, mobilier a şcolilor, bibliotecilor, căminelor culturale
 • lipsa unor burse pentru elevi
 • lipsa parcurilor și a unor locuri de joacă
 • lipsa unei baze sportive și a unei săli de sport
 • lipsa unui centru de integrare socială
 • lipsa de locuinţe sociale
 • Centru de sănătate Bratca necesită modernizare și dotări
 • lipsa unui ștrand
 • lipsa unui club NET
 • Cabinetele medicale necesită reparații
Oportunităţi
 • înființarea unui serviciu social
 • construirea unor centre sociale
 • fonduri pentru integrarea socială romilor
 • fonduri pentru dotări sociale
 • parteneriat cu ONG uri
 • construirea și reabilitarea unor școli
 • înființarea unei stații de ambulanță
Ameninţări
 • migrația populaţiei tinere
 • deteriorarea stării generale de sănătate a populaţiei
 • creșterea infracționalității
 • lipsa unor alternative de petrecere a timpului liber

 

Cadrul Instituţional
Puncte tari
 • Administraţia Publică Locală eficientă
 • colaborare eficienta cu instituţiile judetețene și centrale
 • transparență la nivel decizional
 • comunicare bună a cetăţenilor cu autoritatea locală
Puncte slabe
 • lipsa de O.N.G.- uri
 • lipsa unor instituţii bancare
 • implicarea insuficientă a instituțiilor locale  în schimbarea mentalităților
Oportunităţi
 • implicarea O.N.G.- urilor
 • conectarea la internet a instituţiilor
 • comunicarea administrației cu cetăţenii
Ameninţări
 • atragerea de Resurse financiare insuficiente
 • imposibilitatea finanțării proiectelor de infrastructură, sociale, etc.
 • migratia personalului calificat spre oraş
 • retribuirea necorespunzătoare a personalului bugetar

 

Înapoi