Pentru modificarea și completarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investițiilei, a notei de fundamentare privind aprobarea investiței, a indicatorilor tehnico-economici din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții în comuna Bratca”Lucrări de reparație trotuare și rigole în comuna Bratca, județul Bihor, ampriza DJ 764D” înscris la poziția nr.1 în anexa la HCL nr.18/16.02.2018 pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor și a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale și a caietelor de sarcini,în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.

Mai multe informații

Privind acordul pentru compensarea, din punct de vedere al suprafeței și valorii, a unui teren aflat în fond forestier proprietate a Asociației de pădurit și pășunat ”Poiana”Bratca, cu o suprafață de teren proprietate a Comunei Bratca, limitrof fondului forestier național, necesar pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Bratca și Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

11.HCL acord compensare teren Asociatia Bratca ptr.proiect apa – iunie 2018

Mai multe informații