Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
81 / 2012 Privind desemnarea persoanelor din cadrul Primăriei comunei Bratca autorizate să dispună de conturile de la Sucursala BCR Oradea în vederea gestionării garanţiilor materiale reţinute de la salariaţii care au ca atribuţii de serviciu:primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri materiale, mijloace băneşti ori alte valori denumite bunuri, aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea unităţii, indiferent de modul de dobândire şi de locul unde se află acestea. 2012-10-19
80 / 2012 Pentru soluţionarea cererii d-lui Sferle Florin, domiciliat în localitatea Ponoară nr.114, comuna Bratca, judeţul Bihor, prin care solicită acordarea din bugetul local a unui ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare ocazionate de decesul mamei Sferle Ana; 2012-10-19
79 / 2012 Privind eliberarea d-lui Lele Liviu din funcţia de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bratca ca urmare a demisiei şi numirea unui director interimar la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bratca. 2012-10-19
78 / 2012 Privind acordarea cu titlu gratuit a cantităţii de 6 mc lemn de foc din pădurea proprietate a comunei Bratca pentru familia d-nei Neama Florica, domiciliată în localitatea Ponoară nr.302, comuna Bratca, judeţul Bihor. 2012-10-19
77 / 2012 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Bratca 2012-10-19
76 / 2012 Privind aprobarea procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Bratca din data de 26 septembrie 2012. 2012-10-19
1 / 2012 Proces verbal sedinta C.L 19.10.2012 2012-10-19
1 / 2012 Proces-vebal sedinta 26.09.2012 2012-09-26
75 / 2012 Pentru modificarea HCL nr.20/2012 privind transferul utilajelor aflate în dotarea Primăriei comunei Bratca către SC Servicii Publice Bratca SRL având asociat unic comuna Bratca reprezentată de Consiliul local al comunei Bratca. 2012-09-26
74 / 2012 Pentru soluţionarea cererii d-nei Coste Livia-Florina, domiciliată în localitatea Ponoară nr.145, comuna Bratca. 2012-09-26
73 / 2012 Privind acordarea din bugetul local a unui ajutor de urgenţă pentru familia d-nei Oltean Valeria, domiciliată în localitatea Lorău nr.23, comuna Bratca, judeţul Bihor. 2012-09-26
72 / 2012 Privind înfiinţarea Centrulului De Sănătate Multifuncţional Bratca, ca unitate sanitară cu personalitate juridică, în locaţia în care Centrul de Sănătate Bratca şi-a desfăşurat o parte din activitate, respectiv pavilionul C1. 2012-09-26
71 / 2012 Pentru modificarea şi completarea H.C.L nr.65/2011 privind aprobarea aplicării Programului de interes naţional ”Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice” şi înfiinţarea Căminului pentru persoane vârstnice Bratca prin reorganizarea Centrului de Sănătate Bratca, care se desfiinţează. 2012-09-26
70 / 2012 Privind modificarea şi completarea elementelor de identificare pentru Drumul auto forestier Brătcuţa în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bratca. 2012-09-26
69 / 2012 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Bratca 2012-09-26

Înapoi