Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2012 Privind acordarea din bugetul local a unui ajutor de urgenţă pentru familia d-nei Oltean Aurelia-Dorina, domiciliată în localitatea Ponoară nr.180, comuna Bratca, judeţul Bihor. 2012-08-02
23 / 2012 Pentru soluţionarea cererii d-lui Caba Aron, domiciliat în localitatea Beznea nr.628, comuna Bratca, judeţul Bihor, prin care solicită acordarea din bugetul local a unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de decesul soţiei Caba Irina. 2012-08-02
22 / 2012 Privind rezilierea contractului de concesiune nr.855/14.06.2012 încheiat între Primăria comunei Bratca şi d-l Barabaş Nicolae, domiciliat în comuna Bratca nr.324, pentru suprafaţa de 15 mp teren din imobilul de sub nr.top.300/2 înscris în coala C.F nr.1203 Bratca. 2012-08-02
21 / 2012 Pentru modificarea şi completarea art.4 din HCL nr.21/07.03.2012 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (SRL) cu asociat unic COMUNA BRATCA – reprezentată prin Consiliul Local al Comunei Bratca. 2012-08-02
20 / 2012 Privind transferul utilajelor aflate în dotarea Primăriei comunei Bratca către SC Servicii Publice Bratca SRL având asociat unic comuna Bratca reprezentată de Consiliul local al comunei Bratca. 2012-08-02
19 / 2012 Privind înfiinţarea Grupului de lucru local şi aprobarea Planului de acţiune privind incluziunea minorităţii rome, la nivelul comunei Bratca. 2012-08-02
18 / 2012 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona la nivelul comunei Bratca în anul şcolar 2012-2013; 2012-08-02
17 / 2012 Privind aprobarea dezmembrării şi formării de numere cadastrale noi pentru suprafaţa de 2104 mp teren din imobilul de sub nr.cadastral 50893 înscris în coala C.F nr.50893 Bratca, necesar pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de drumuri, dezvoltarea serviciilor sociale, conservarea specificului local şi a moştenirii culturale în comuna Bratca, judeţul Bihor” măsura 3.2.2. 2012-08-02
16 / 2012 Privind stabilirea preţului de vânzare a lemnului de foc pentru populaţie şi agenţi economici din depozitul Beznea. 2012-08-02
15 / 2012 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Bratca 2012-08-02
39 / 2012 Privind acordarea din bugetul local a unui ajutor de urgenţă numitului Lingurar Ştefan, domiciliat în localitatea Bratca nr.57, comuna Bratca, judeţul Bihor. 2012-04-11
38 / 2012 Privind instrumentarea proiectului ”Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului în comuna Bratca, judeţul Bihor”, măsura 122. 2012-04-11
37 / 2012 Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul local al comunei Bratca şi Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca pentru suprafaţa de 2112 mp din nr.cadastral 50774 înscris în coala C.F nr.50774 Bratca, suprafaţa de 4420 mp din nr.cadastral 50773 înscris în coala C.F nr.50773 Bratca şi declararea unui punct de lucru pe terenul mai sus menţionat pentru S.C „SERVICII PUBLICE BRATCA” SRL. 2012-04-11
36 / 2012 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Bratca . 2012-04-11
35 / 2012 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă ordinară-extraordinară a Consiliului local al comunei Bratca. 2012-04-11

Înapoi