Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
98 / 2017 Pentru modificarea și completarea art.33 punctul III din H.C.L nr.77/22.11.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 2017-07-12
97 / 2017 Privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aferent anului 2017. 2017-07-12
96 / 2017 Pentru modificarea și completarea anexei nr.6 la Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015. 2017-07-12
94 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-07-12
87 / 2017 Privind aprobarea valorii investiţiei și a solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA, pentru implementarea proiectului intitulat: “Modernizare si Dotare Cămin Cultural Bratca” – măsura 7.6. 2017-06-28
86 / 2017 Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Comuna Bratca și Agenția de Management al Destinației Bihor în vederea implementării evenimentului ”Redescoperă Bihorul pe bicicletă – Drumul Bisericilor de lemn” ediția a V-a. 2017-06-28
86 / 2017 Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Comuna Bratca și Agenția de Management al Destinației Bihor în vederea implementării evenimentului ”Redescoperă Bihorul pe bicicletă – Drumul Bisericilor de lemn” ediția a V-a. 2017-06-28
85 / 2017 Privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Amplasare stație carburanți mobilă, pe nr.cad.369 comuna Bratca, sat Beznea, pentru beneficiarul S.C Dieselyan S.R.L 2017-06-28
84 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A Bratca. 2017-06-28
83 / 2017 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 1573/2120 mp teren din imobilul cu nr.top.53/4 Bratca. 2017-06-28
82 / 2017 Pentru modificarea și completarea HCL nr.134/26.10.2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Bratca în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activități nonprofit de interes local. 2017-06-28
80 / 2017 Privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2017 efectuată prin Dispoziţia nr.150/13.06.2017 2017-06-28
79 / 2017 Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind vânzarea către populație a materialului lemnos provenit din pădurile aflate în proprietatea Comunei Bratca, cu ridicare din rampele primare sau Depozitul Beznea, prin grija O.S. Brătcuța R.A Bratca. 2017-06-28
78 / 2017 Privind aprobarea întreținerii și exploatării investiției: „Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului, în comuna Bratca, judeţul Bihor” - Măsura 122, de către comuna Bratca. 2017-06-28
72 / 2017 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare teren de sport la Liceul Teoretic Bratca”. 2017-05-18

Înapoi