Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de cofinanțare reprezentând valoarea investiției, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri comunale și străzi în Comuna Bratca, Județul Bihor.”. 2017-02-23
26 / 2017 Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între UAT Comuna Bratca şi Asociația Filantropia Oradea pentru darea în folosință a spațiului cu destinația de Centru de îngrijire bătrâni Ponoară. 2017-02-23
25 / 2017 Privind aprobarea introducerii în anexa nr.22 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bratca a construcției:Centru de îngrijire bătrâni Ponoară, realizată în cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii de drumuri, dezvoltarea serviciilor sociale, conservarea specificului local și a moștenirii culturale în Comuna Bratca, Județul Bihor”, măsura 322. 2017-02-23
24 / 2017 Pentru aprobarea modificării contractului nr.60/01.06.2016 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al Comunei Bratca. 2017-02-23
23 / 2017 Privind aprobarea referatelor și notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea și devizele generale ale obiectivelor de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2017, în vederea includerii acestora în Programul de investiții pentru anul 2017 2017-02-23
22 / 2017 Privind stabilirea cotei de tăiere a masei lemnoase din pădurea proprietate a comunei Bratca în anul 2017 conform amenajamentului silvic și stabilirea prețului de vânzare a lemnului de foc din platformele primare și Depozitul Beznea. 2017-02-23
21 / 2017 Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bratca. 2017-02-23
18 / 2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bratca pentru anul 2017. 2017-01-31
17 / 2017 Pentru modificarea și completarea HCL nr.13/2016 privind constituirea comisiei de inventariere a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ale S.C Servicii Publice Bratca S.R.L, cu asociat unic Comuna Bratca - reprezentată prin Consiliul Local al Comunei Bratca. 2017-01-31
15 / 2017 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2017, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 2017-01-31
14 / 2017 Pentru soluționarea adresei nr.13/05.01.2017 a Centrului de Sănătate Multifuncțional Bratca cu privire la acordarea unui număr de 20 tichete de masă/lună cu o valoare nominală maximă de 15 lei pentru angajații Centrului de Sănătate Multifuncțional Bratca. 2017-01-31
13 / 2017 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii pentru Centrul de Sănătate Multifuncţional Bratca. 2017-01-31
12 / 2017 Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bratca. 2017-01-31
9 / 2017 Privind aprobarea devizului general actualizat după modificarea cotei de TVA la 19% pentru obiectivul de investiții:”Modernizare drum comunal DC 174 km 0+000 – 7+800, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-01-13
8 / 2017 Privind aprobarea devizului general actualizat după modificarea cotei de TVA la 19% pentru lucrările rest de executat la obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitatea Bratca, județul Bihor”. 2017-01-13

Înapoi