Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
120 / 2017 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului privat al comunei Bratca şi formarea unui număr cadastral pentru suprafața de 417/3568 mp teren din imobilul cu nr.top.148 Bratca. 2017-08-17
119 / 2017 Privind aprobarea proiectelor evaluate de comisia de evaluare şi selecţionare, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al comunei Bratca, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015. 2017-08-17
118 / 2017 Privind aprobarea referatelor și notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea și devizelor generale ale obiectivelor de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2017, în vederea includerii acestora în Programul de investiții pentru anul 2017 2017-08-17
114 / 2017 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1570/31.08.2007 încheiat între Primăria comunei Bratca şi d-na dr.Ionel Elena, pentru apartamentul situat în Blocul Dispensar nr.123, comuna Bratca. 2017-08-17
113 / 2017 Privind organizarea evenimentului ”Ziua Comunei Bratca” , Județul Bihor. 2017-08-17
110 / 2017 Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bratca, începând cu luna iulie 2017. 2017-07-27
109 / 2017 Pentru modificarea și completarea HCL nr.143/05.11.2015 privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al comunei Bratca. 2017-07-27
108 / 2017 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Refacere îmbrăcăminți asfaltice în comuna Bratca – Strada Dealul Pancului, Strada Poiană, Strada scurtă ”. 2017-07-27
107 / 2017 Privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru închirierea clădirii denumită ”Clădire a fostei Explotări Miniere Bratca”,situată în localitatea Bratca nr.215, comuna Bratca, aflată în proprietatea publică a comunei Bratca şi administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 2017-07-27
106 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A Bratca. 2017-07-27
105 / 2017 Pentru modificarea și completarea HCL nr.36/07.03.2017 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-07-27
104 / 2017 Pentru modificarea și completarea HCL nr.34/07.03.2017 privind propunerea de aprobare a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Alimentare cu apă a localității Ponoară, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-07-27
103 / 2017 Pentru modificarea și completarea HCL nr.33/07.03.2017 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Alimentare cu apă localitatea Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-07-27
102 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-07-27
99 / 2017 Privind aprobarea executării lucrărilor de regularizare a albiei Crișului Repede, în localitatea Bratca, zona Țipleoaia, în colaborare cu A.B.A Crișuri Oradea și asigurarea combustibilului necesar pentru utilajul care va executa lucrarea. 2017-07-12

Înapoi